Edit Content

Datenschutz

D&S Fenster

Polityka prywatności

1. Polityka prywatności w skrócie

Informacje ogólne

Poniższe uwagi stanowią prosty przegląd tego, co dzieje się z Twoimi danymi osobowymi podczas odwiedzania tej witryny. Dane osobowe to wszystkie dane, za pomocą których można Cię osobiście zidentyfikować. Szczegółowe informacje na temat ochrony danych można znaleźć w naszym oświadczeniu o ochronie danych, które znajduje się pod tym tekstem.

Zbieranie danych na tej stronie
Kto jest odpowiedzialny za gromadzenie danych na tej stronie?

Przetwarzaniem danych na tej stronie zajmuje się operator strony. Ich dane kontaktowe można znaleźć w sekcji „Informacja o organie odpowiedzialnym” w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych.

Jak gromadzimy Twoje dane?

Z jednej strony Twoje dane są gromadzone, gdy nam je przekazujesz. To może być Z. B. być danymi, które wpisujesz w formularzu kontaktowym. Inne dane są zbierane automatycznie lub za Twoją zgodą przez nasze systemy informatyczne, kiedy odwiedzasz stronę. Są to przede wszystkim dane techniczne (np. przeglądarka internetowa, system operacyjny czy czas odsłony strony). Dane te są zbierane automatycznie, gdy tylko wejdziesz na tę stronę.

Do czego wykorzystujemy Twoje dane?

Część danych jest zbierana w celu zapewnienia bezbłędnego udostępniania serwisu. Inne dane mogą być wykorzystywane do analizy zachowania użytkownika.

Jakie masz prawa w odniesieniu do swoich danych?

W każdej chwili masz prawo do bezpłatnej informacji o pochodzeniu, odbiorcy i celu przechowywanych danych osobowych. Masz również prawo do żądania sprostowania lub usunięcia tych danych. Jeżeli wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie danych, mogą Państwo w każdej chwili wycofać tę zgodę na przyszłość. Masz również prawo, w pewnych okolicznościach, zażądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. Przysługuje Ci również prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego. W każdej chwili możesz się z nami skontaktować, jeśli masz dodatkowe pytania dotyczące ochrony danych.

2. Hosting

Hostujemy zawartość naszej strony internetowej u następującego dostawcy:

Hosting zewnętrzny

Ta strona internetowa jest hostowana zewnętrznie. Dane osobowe zebrane na tej stronie są przechowywane na serwerach firmy hostingowej. To może być V. A. Adresy IP, prośby o kontakt, metadane i dane komunikacyjne, dane kontraktowe, dane kontaktowe, nazwiska, dostęp do strony internetowej i inne dane generowane za pośrednictwem strony internetowej. Hosting zewnętrzny ma na celu wykonanie umowy z naszymi potencjalnymi i obecnymi klientami (art. 6 ust. 1 lit. b DSGVO) oraz w interesie bezpiecznego, szybkiego i wydajnego udostępniania naszej oferty online przez profesjonalnego dostawcę (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Jeżeli zażądano odpowiedniej zgody, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO i § 25 ust. 1 TTDSG, w zakresie, w jakim zgoda obejmuje przechowywanie plików cookies lub dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika (np. pobieranie odcisku palca urządzenia) w rozumieniu TTDSG. Zgoda może zostać odwołana w dowolnym momencie. Nasi gospodarze będą przetwarzać Twoje dane tylko w zakresie niezbędnym do wypełnienia swoich zobowiązań w zakresie wydajności i postępować zgodnie z naszymi instrukcjami w odniesieniu do tych danych. Korzystamy z następujących hosterów: Krzysztof Borowik KB WebStudio Teupitzer Str. 40 12627 Berlin w zakresie niezbędnym do wykonania swoich zobowiązań do wykonania świadczenia i postępować zgodnie z naszymi instrukcjami w odniesieniu do tych danych. Korzystamy z następujących hosterów: Krzysztof Borowik KB WebStudio Teupitzer Str. 40 12627 Berlin w zakresie niezbędnym do wykonania swoich zobowiązań do wykonania świadczenia i postępować zgodnie z naszymi instrukcjami w odniesieniu do tych danych. Korzystamy z następujących hosterów: Krzysztof Borowik KB WebStudio Teupitzer Str. 40 12627 Berlin

3. Informacje ogólne i obowiązkowe

Ochrona danych

Operatorzy tych stron bardzo poważnie traktują ochronę Twoich danych osobowych. Państwa dane osobowe traktujemy poufnie i zgodnie z ustawowymi przepisami o ochronie danych oraz niniejszą deklaracją o ochronie danych. Jeśli korzystasz z tej witryny, gromadzone będą różne dane osobowe. Dane osobowe to dane, za pomocą których można Cię osobiście zidentyfikować. Niniejsze oświadczenie o ochronie danych wyjaśnia, jakie dane gromadzimy i do czego je wykorzystujemy. Wyjaśnia również, jak iw jakim celu to się dzieje. Zwracamy uwagę, że transmisja danych w Internecie (np. podczas komunikacji za pośrednictwem poczty elektronicznej) może mieć luki w zabezpieczeniach. Pełna ochrona danych przed dostępem osób trzecich nie jest możliwa.

Uwaga dotycząca organu odpowiedzialnego

Organem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych na tej stronie internetowej jest: Sandra Strychalska-Cicha D&S Fenster Langenfelder Str. 2 31840 Hessisch Oldendorf Telefon: 015157558203 E-Mail: info@dsfenster.de Organem odpowiedzialnym jest osoba fizyczna lub prawna, która samodzielnie lub wspólnie z innymi o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych (np. nazwiska, adresy e-mail itp.).

czas przechowywania

O ile w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych nie określono konkretnego okresu przechowywania, Twoje dane osobowe pozostaną u nas do momentu ustania celu ich przetwarzania. Jeśli wystąpisz z uzasadnionym żądaniem usunięcia lub cofniesz zgodę na przetwarzanie danych, Twoje dane zostaną usunięte, chyba że będziemy mieć inne prawnie dopuszczalne powody przechowywania Twoich danych osobowych (np. okresy przechowywania danych podatkowych lub prawa handlowego); w tym ostatnim przypadku dane zostaną usunięte po ustaniu tych przyczyn.

Ogólne informacje o podstawach prawnych przetwarzania danych w tym serwisie

Jeżeli wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie danych, będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO, jeżeli przetwarzane są szczególne kategorie danych zgodnie z art. 9 ust. 1 RODO. W przypadku wyrażenia wyraźnej zgody na przekazanie danych osobowych do państw trzecich podstawą przetwarzania danych jest również art. 49 ust. 1 lit. a RODO. Jeżeli wyraziłeś zgodę na przechowywanie plików cookies lub dostęp do informacji na Twoim urządzeniu końcowym (np. poprzez odcisk palca urządzenia), przetwarzanie danych odbywa się również na podstawie § 25 ust. 1 TTDSG. Zgoda może zostać odwołana w dowolnym momencie. Jeżeli Twoje dane są niezbędne do wykonania umowy lub do podjęcia działań przedumownych, przetwarzamy Twoje dane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Ponadto przetwarzamy Twoje dane, jeśli są one niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Przetwarzanie danych może również odbywać się na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu zgodnie z Art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Poniższe akapity niniejszego oświadczenia o ochronie danych zawierają informacje na temat odpowiednich podstaw prawnych w każdym indywidualnym przypadku.

Uwaga dotycząca przekazywania danych do USA i innych krajów trzecich

Korzystamy między innymi z narzędzi firm z siedzibą w USA lub innych krajach trzecich, które nie są bezpieczne w świetle prawa o ochronie danych. Jeśli te narzędzia są aktywne, Twoje dane osobowe mogą być przekazywane do tych krajów trzecich i tam przetwarzane. Zwracamy uwagę, że w tych krajach nie można zagwarantować poziomu ochrony danych porównywalnego z poziomem UE. Na przykład firmy amerykańskie są zobowiązane do udostępniania danych osobowych organom bezpieczeństwa bez możliwości podjęcia przez Ciebie, jako osoby zainteresowanej, działań prawnych przeciwko temu. Nie można zatem wykluczyć, że organy amerykańskie (np. tajne służby) będą przetwarzać, oceniać i trwale przechowywać Twoje dane na serwerach amerykańskich w celach monitorowania. Nie mamy wpływu na te czynności przetwarzania.

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych

Wiele operacji przetwarzania danych jest możliwych tylko za Twoją wyraźną zgodą. W każdej chwili możesz cofnąć udzieloną zgodę. Zgodność z prawem przetwarzania danych, które miało miejsce do odwołania, pozostaje nienaruszona przez odwołanie.

Prawo do sprzeciwu wobec gromadzenia danych w szczególnych przypadkach i reklamy bezpośredniej (art. 21 RODO)

JEŻELI PRZETWARZANIE DANYCH JEST OPARTE NA ART. 6 ABS. 1 LIT. E LUB F RODO, MASZ PRAWO W KAŻDEJ CHWILI WNIEŚĆ SPRZECIW PRZETWARZANIU TWOICH DANYCH OSOBOWYCH Z PRZYCZYN WYNIKAJĄCYCH Z TWOJEJ SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI; DOTYCZY TO RÓWNIEŻ PROFILOWANIA W OPARCIU O NINIEJSZE POSTANOWIENIA. ODPOWIEDNIE PODSTAWY PRAWNE, NA KTÓRYCH OPARTE JEST PRZETWARZANIE, MOŻNA ZNALEŹĆ W NINIEJSZEJ POLITYCE PRYWATNOŚCI DANYCH. W PRZYPADKU SPRZECIWU NIE BĘDZIEMY JUŻ PRZETWARZAĆ TWOICH DOTYCZĄCYCH DANYCH OSOBOWYCH, CHYBA ŻE BĘDZIEMY W STANIE UDOSKONALIĆ KOMPLEKSOWE PODSTAWY DO PRZETWARZANIA, KTÓRE SĄ NADRZĘDNE TWOICH INTERESÓW, PRAW I WOLNOŚCI SPRZECIWU ZGODNIE Z ART. 21 UST. 1 RODO). JEŻELI TWOJE DANE OSOBOWE SĄ PRZETWARZANE W CELU REKLAM BEZPOŚREDNICH, MASZ PRAWO W KAŻDEJ CHWILI WNIEŚĆ SPRZECIW PRZETWARZANIU TWOICH DANYCH OSOBOWYCH W TAKICH CELACH REKLAMOWYCH; DOTYCZY TO RÓWNIEŻ PROFILOWANIA W ZAKRESIE ZWIĄZANYM Z TAKĄ REKLAMĄ BEZPOŚREDNIĄ. W PRZYPADKU SPRZECIWU, TWOJE DANE OSOBOWE NIE BĘDĄ JUŻ WYKORZYSTYWANE DO CELÓW REKLAMOWYCH BEZPOŚREDNICH (SPRZECIW ZGODNIE Z ART. 21 UST. 2 RODO).

Prawo odwołania się do właściwego organu nadzorczego

W przypadku naruszeń RODO osoby, których to dotyczy, mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. Prawo do złożenia skargi pozostaje bez uszczerbku dla innych administracyjnych lub sądowych środków odwoławczych.

Prawo do przenoszenia danych

Masz prawo do tego, aby dane, które przetwarzamy automatycznie na podstawie Twojej zgody lub w ramach realizacji umowy, zostały przekazane Tobie lub osobie trzeciej w powszechnym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Jeśli zażądają Państwo bezpośredniego przekazania danych innemu podmiotowi odpowiedzialnemu, zostanie to zrealizowane tylko w takim zakresie, w jakim jest to technicznie wykonalne.

Informacje, poprawianie i usuwanie

W ramach obowiązujących przepisów prawa mają Państwo prawo do nieodpłatnej informacji o przechowywanych danych osobowych, ich pochodzeniu i odbiorcy oraz celu przetwarzania danych oraz w razie potrzeby prawo do poprawiania lub usuwania tych danych w dowolnym momencie . W każdej chwili możesz się z nami skontaktować, jeśli masz dodatkowe pytania dotyczące danych osobowych.

Prawo do ograniczenia przetwarzania

Masz prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. W tym celu możesz się z nami skontaktować w dowolnym momencie. Prawo do ograniczenia przetwarzania istnieje w następujących przypadkach:

  • Jeśli kwestionujesz dokładność przechowywanych przez nas danych osobowych, zwykle potrzebujemy czasu, aby to sprawdzić. Na czas badania masz prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.
  • Jeżeli przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywało się/ odbywa się niezgodnie z prawem, zamiast usunięcia możesz zażądać ograniczenia przetwarzania danych.
  • Jeżeli nie potrzebujemy już Twoich danych osobowych, ale potrzebujesz ich do dochodzenia, obrony lub dochodzenia roszczeń prawnych, masz prawo żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych zamiast ich usunięcia.
  • Jeśli wniosłeś sprzeciw zgodnie z Art. 21 (1) RODO, Twoje i nasze interesy muszą zostać wyważone. Do czasu ustalenia, czyje interesy przeważają, masz prawo żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.

Jeżeli ograniczyłeś przetwarzanie swoich danych osobowych, dane te – poza ich przechowywaniem – mogą być wykorzystywane wyłącznie za Twoją zgodą lub w celu dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej lub ze względów przetwarzany jest ważny interes publiczny Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Szyfrowanie SSL lub TLS

Ze względów bezpieczeństwa oraz w celu ochrony przesyłania poufnych treści, takich jak zamówienia lub zapytania, które wysyłasz do nas jako operatora strony, ta strona wykorzystuje szyfrowanie SSL lub TLS. Zaszyfrowane połączenie można rozpoznać po tym, że wiersz adresu przeglądarki zmienia się z „http://” na „https://” oraz po symbolu kłódki w wierszu przeglądarki. Jeśli włączone jest szyfrowanie SSL lub TLS, dane, które nam przekazujesz, nie mogą być odczytywane przez osoby trzecie.

4. Gromadzenie danych na tej stronie

Ciasteczka

Nasza strona internetowa wykorzystuje tak zwane „ciasteczka”. Pliki cookie to małe pakiety danych i nie powodują uszkodzeń urządzenia końcowego. Są one przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym czasowo na czas trwania sesji (cookies sesyjne) lub na stałe (cookies stałe). Sesyjne pliki cookie są automatycznie usuwane po Twojej wizycie. „Stałe” pliki cookies pozostają zapisane na Twoim urządzeniu końcowym do czasu ich samodzielnego usunięcia lub automatycznego usunięcia przez Twoją przeglądarkę internetową. Pliki cookie mogą pochodzić od nas (pliki cookie pierwszej strony) lub od firm zewnętrznych (tzw. pliki cookie strony trzeciej). Pliki cookie stron trzecich umożliwiają integrację niektórych usług firm zewnętrznych w ramach witryn internetowych (np. pliki cookie do przetwarzania usług płatniczych). Pliki cookie mają różne funkcje. Liczne pliki cookie są technicznie niezbędne, ponieważ bez nich niektóre funkcje strony internetowej nie działają (np. funkcja koszyka lub wyświetlanie filmów). Inne pliki cookie mogą być wykorzystywane do oceny zachowania użytkownika lub do celów reklamowych. Pliki cookies niezbędne do realizacji procesu komunikacji elektronicznej, zapewnienia niektórych żądanych przez Ciebie funkcji (np. funkcji koszyka) lub optymalizacji strony internetowej (np. do pomiaru oglądalności strony) (niezbędne) przechowywane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, chyba że wskazana jest inna podstawa prawna. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w przechowywaniu plików cookie niezbędnych do technicznie bezbłędnego i zoptymalizowanego świadczenia swoich usług. Jeżeli zażądano zgody na przechowywanie plików cookie i porównywalnych technologii rozpoznawania, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie tej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO i § 25 ust. 1 TTDSG); zgoda może być odwołana w dowolnym momencie. Możesz ustawić swoją przeglądarkę tak, aby była informowana o ustawieniach plików cookie i zezwalała na pliki cookie tylko w indywidualnych przypadkach, wykluczała akceptację plików cookie w określonych przypadkach lub ogólnie i aktywowała automatyczne usuwanie plików cookie po zamknięciu przeglądarki. Jeśli pliki cookie zostaną wyłączone, funkcjonalność tej witryny może zostać ograniczona. Możesz dowiedzieć się, które pliki cookie i usługi są używane na tej stronie internetowej w tym oświadczeniu o ochronie danych. przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie tej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO i § 25 ust. 1 TTDSG); zgoda może być odwołana w dowolnym momencie. Możesz ustawić swoją przeglądarkę tak, aby była informowana o ustawieniach plików cookie i zezwalała na pliki cookie tylko w indywidualnych przypadkach, wykluczała akceptację plików cookie w określonych przypadkach lub ogólnie i aktywowała automatyczne usuwanie plików cookie po zamknięciu przeglądarki. Jeśli pliki cookie zostaną wyłączone, funkcjonalność tej witryny może zostać ograniczona. Możesz dowiedzieć się, które pliki cookie i usługi są używane na tej stronie internetowej w tym oświadczeniu o ochronie danych. przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie tej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO i § 25 ust. 1 TTDSG); zgoda może być odwołana w dowolnym momencie. Możesz ustawić swoją przeglądarkę tak, aby była informowana o ustawieniach plików cookie i zezwalała na pliki cookie tylko w indywidualnych przypadkach, wykluczała akceptację plików cookie w określonych przypadkach lub ogólnie i aktywowała automatyczne usuwanie plików cookie po zamknięciu przeglądarki. Jeśli pliki cookie zostaną wyłączone, funkcjonalność tej witryny może zostać ograniczona. Możesz dowiedzieć się, które pliki cookie i usługi są używane na tej stronie internetowej w tym oświadczeniu o ochronie danych. że zostaniesz poinformowany o ustawieniu plików cookie i zezwolisz na pliki cookie tylko w indywidualnych przypadkach, wykluczysz akceptację plików cookie w niektórych przypadkach lub ogólnie i włączysz automatyczne usuwanie plików cookie podczas zamykania przeglądarki. Jeśli pliki cookie zostaną wyłączone, funkcjonalność tej witryny może zostać ograniczona. Możesz dowiedzieć się, które pliki cookie i usługi są używane na tej stronie internetowej w tym oświadczeniu o ochronie danych. że zostaniesz poinformowany o ustawieniu plików cookie i zezwolisz na pliki cookie tylko w indywidualnych przypadkach, wykluczysz akceptację plików cookie w niektórych przypadkach lub ogólnie i włączysz automatyczne usuwanie plików cookie podczas zamykania przeglądarki. Jeśli pliki cookie zostaną wyłączone, funkcjonalność tej witryny może zostać ograniczona. Możesz dowiedzieć się, które pliki cookie i usługi są używane na tej stronie internetowej w tym oświadczeniu o ochronie danych.

Zgoda z przestrzeganiem

Nasza witryna internetowa wykorzystuje technologię zgody Complianz w celu uzyskania Twojej zgody na przechowywanie niektórych plików cookie na Twoim urządzeniu końcowym lub na korzystanie z określonych technologii oraz dokumentowanie tego zgodnie z przepisami o ochronie danych. Dostawcą tej technologii jest firma Complianz BV, Kalmarweg 14-5, 9723 JG Groningen, Holandia (zwana dalej „Complianz”). Zgodność jest hostowana na naszych serwerach, więc nie ma połączenia z serwerami dostawcy zgodności. Complianz zapisuje plik cookie w Twojej przeglądarce, aby móc przypisać Ci udzieloną zgodę lub jej odwołanie. Zebrane w ten sposób dane są przechowywane do momentu, gdy poprosisz nas o ich usunięcie, samodzielnie usuniesz plik cookie zgodności lub cel przechowywania danych przestanie obowiązywać. Obowiązkowe ustawowe wymogi dotyczące przechowywania pozostają nienaruszone. Complianz służy do uzyskania wymaganej prawem zgody na wykorzystanie plików cookies. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Prawdziwe banery cookie

Nasza strona internetowa wykorzystuje technologię zgody Real Cookie Banner w celu uzyskania Twojej zgody na przechowywanie niektórych plików cookie na Twoim urządzeniu końcowym lub na korzystanie z niektórych technologii oraz dokumentowanie tego zgodnie z przepisami o ochronie danych. Dostawcą tej technologii jest devowl.io GmbH, Tannet 12, 94539 Grafling (dalej „Real Cookie Banner”). Real Cookie Banner jest instalowany lokalnie na naszych serwerach, więc nie jest nawiązywane żadne połączenie z serwerami dostawcy Real Cookie Banner. Real Cookie Banner zapisuje plik cookie w Twojej przeglądarce, aby móc przypisać Ci udzieloną zgodę lub jej odwołanie. Zebrane w ten sposób dane są przechowywane do czasu, gdy poprosisz nas o ich usunięcie, samodzielnie usuniesz plik cookie Real Cookie Banner lub ustanie cel przechowywania danych. Obowiązkowe ustawowe wymogi dotyczące przechowywania pozostają nienaruszone. Real Cookie Banner służy do uzyskania wymaganej prawem zgody na wykorzystanie plików cookies. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

5. Wtyczki i narzędzia

Czcionki Google (hosting lokalny)

Ta strona korzysta z tak zwanych czcionek Google, które są dostarczane przez Google w celu jednolitego wyświetlania czcionek. Czcionki Google są instalowane lokalnie. Brak połączenia z serwerami Google. Więcej informacji na temat czcionek Google można znaleźć na stronie https://developers.google.com/fonts/faq oraz w oświadczeniu Google o ochronie danych: https://policies.google.com/privacy?hl=de .

Mapy Google

Ta strona korzysta z usługi mapowej Google Maps. Dostawcą jest Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia. W celu korzystania z funkcji Google Maps konieczne jest zapisanie Twojego adresu IP. Informacje te są z reguły przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Dostawca tej strony nie ma wpływu na ten transfer danych. Jeśli Google Maps jest aktywna, Google może używać czcionek Google w celu jednolitego wyświetlania czcionek. Gdy wywołasz Mapy Google, Twoja przeglądarka ładuje wymagane czcionki internetowe do pamięci podręcznej przeglądarki, aby poprawnie wyświetlać tekst i czcionki. Używamy Google Maps w celu atrakcyjnej prezentacji naszej oferty internetowej oraz ułatwienia odnalezienia wskazanych przez nas na stronie miejsc. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu artykułu 6 ustęp 1 litera f RODO Jeśli zażądano odpowiedniej zgody, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie artykułu 6 ustęp 1 litera a RODO i artykułu 25 ustęp 1 TTDSG, o ile zgoda obejmuje przechowywanie plików cookies lub dostęp do informacji w urządzeniu użytkownika (np. pobieranie odcisku palca urządzenia) w rozumieniu TTDSG. Zgoda może zostać odwołana w dowolnym momencie. Przekazywanie danych do USA odbywa się na podstawie standardowych klauzul umownych Komisji Europejskiej. Szczegóły można znaleźć tutaj: 1 lit. f RODO Jeśli zażądano odpowiedniej zgody, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a RODO i § 25 ust. Informacje w urządzeniu końcowym użytkownika (np. odcisk palca urządzenia) w rozumieniu z TTDSG. Zgoda może zostać odwołana w dowolnym momencie. Przekazywanie danych do USA odbywa się na podstawie standardowych klauzul umownych Komisji Europejskiej. Szczegóły można znaleźć tutaj: 1 lit. f RODO Jeśli zażądano odpowiedniej zgody, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a RODO i § 25 ust. Informacje w urządzeniu końcowym użytkownika (np. odcisk palca urządzenia) w rozumieniu z TTDSG. Zgoda może zostać odwołana w dowolnym momencie. Przekazywanie danych do USA odbywa się na podstawie standardowych klauzul umownych Komisji Europejskiej. Szczegóły można znaleźć tutaj: Odcisk palca urządzenia) w rozumieniu TTDSG. Zgoda może zostać odwołana w dowolnym momencie. Przekazywanie danych do USA odbywa się na podstawie standardowych klauzul umownych Komisji Europejskiej. Szczegóły można znaleźć tutaj: Odcisk palca urządzenia) w rozumieniu TTDSG. Zgoda może zostać odwołana w dowolnym momencie. Przekazywanie danych do USA odbywa się na podstawie standardowych klauzul umownych Komisji Europejskiej. Szczegóły można znaleźć tutaj:https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/ i https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/sccs/ . Więcej informacji na temat postępowania z danymi użytkownika można znaleźć w oświadczeniu Google o ochronie danych: https://policies.google.com/privacy?hl=de .

Google reCAPTCHA

Na tej stronie internetowej używamy „Google reCAPTCHA” (dalej „reCAPTCHA”). Dostawcą jest Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia. Celem reCAPTCHA jest sprawdzenie, czy wprowadzanie danych na tej stronie (np. w formularzu kontaktowym) odbywa się przez człowieka, czy przez zautomatyzowany program. W tym celu reCAPTCHA analizuje zachowanie osoby odwiedzającej witrynę na podstawie różnych cech. Analiza ta rozpoczyna się automatycznie, gdy tylko odwiedzający stronę wejdzie na stronę. W celu analizy reCAPTCHA ocenia różne informacje (np. adres IP, czas spędzony przez odwiedzającego witrynę na stronie lub ruchy myszy wykonywane przez użytkownika). Dane zebrane podczas analizy są przekazywane do Google. Analizy reCAPTCHA działają całkowicie w tle. Odwiedzający witrynę nie są informowani o przeprowadzaniu analizy. Przechowywanie i analiza danych odbywa się na podstawie Art. 6 ust.1 lit.f RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w ochronie swoich ofert internetowych przed nadużyciami zautomatyzowanego szpiegowania oraz przed SPAMEM. Jeśli zażądano odpowiedniej zgody, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO i § 25 ust. B. odcisk palca urządzenia) w rozumieniu TTDSG. Zgoda może zostać odwołana w dowolnym momencie. Więcej informacji na temat Google reCAPTCHA można znaleźć w przepisach dotyczących ochrony danych Google i warunkach korzystania z Google pod następującymi linkami: że przeprowadzana jest analiza. Przechowywanie i analiza danych odbywa się na podstawie Art. 6 ust.1 lit.f RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w ochronie swoich ofert internetowych przed nadużyciami zautomatyzowanego szpiegowania oraz przed SPAMEM. Jeśli zażądano odpowiedniej zgody, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO i § 25 ust. B. odcisk palca urządzenia) w rozumieniu TTDSG. Zgoda może zostać odwołana w dowolnym momencie. Więcej informacji na temat Google reCAPTCHA można znaleźć w przepisach dotyczących ochrony danych Google i warunkach korzystania z Google pod następującymi linkami: że przeprowadzana jest analiza. Przechowywanie i analiza danych odbywa się na podstawie Art. 6 ust.1 lit.f RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w ochronie swoich ofert internetowych przed nadużyciami zautomatyzowanego szpiegowania oraz przed SPAMEM. Jeśli zażądano odpowiedniej zgody, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO i § 25 ust. B. odcisk palca urządzenia) w rozumieniu TTDSG. Zgoda może zostać odwołana w dowolnym momencie. Więcej informacji na temat Google reCAPTCHA można znaleźć w przepisach dotyczących ochrony danych Google i warunkach korzystania z Google pod następującymi linkami: Przechowywanie i analiza danych odbywa się na podstawie Art. 6 ust.1 lit.f RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w ochronie swoich ofert internetowych przed nadużyciami zautomatyzowanego szpiegowania oraz przed SPAMEM. Jeśli zażądano odpowiedniej zgody, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO i § 25 ust. B. odcisk palca urządzenia) w rozumieniu TTDSG. Zgoda może zostać odwołana w dowolnym momencie. Więcej informacji na temat Google reCAPTCHA można znaleźć w przepisach dotyczących ochrony danych Google i warunkach korzystania z Google pod następującymi linkami: Przechowywanie i analiza danych odbywa się na podstawie Art. 6 ust.1 lit.f RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w ochronie swoich ofert internetowych przed nadużyciami zautomatyzowanego szpiegowania oraz przed SPAMEM. Jeśli zażądano odpowiedniej zgody, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO i § 25 ust. B. odcisk palca urządzenia) w rozumieniu TTDSG. Zgoda może zostać odwołana w dowolnym momencie. Więcej informacji na temat Google reCAPTCHA można znaleźć w przepisach dotyczących ochrony danych Google i warunkach korzystania z Google pod następującymi linkami: Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w ochronie swoich ofert internetowych przed nadużyciami zautomatyzowanego szpiegowania oraz przed SPAMEM. Jeśli zażądano odpowiedniej zgody, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO i § 25 ust. B. odcisk palca urządzenia) w rozumieniu TTDSG. Zgoda może zostać odwołana w dowolnym momencie. Więcej informacji na temat Google reCAPTCHA można znaleźć w przepisach dotyczących ochrony danych Google i warunkach korzystania z Google pod następującymi linkami: Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w ochronie swoich ofert internetowych przed nadużyciami zautomatyzowanego szpiegowania oraz przed SPAMEM. Jeśli zażądano odpowiedniej zgody, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO i § 25 ust. B. odcisk palca urządzenia) w rozumieniu TTDSG. Zgoda może zostać odwołana w dowolnym momencie. Więcej informacji na temat Google reCAPTCHA można znaleźć w przepisach dotyczących ochrony danych Google i warunkach korzystania z Google pod następującymi linkami: przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie Art. 6 (1) (a) RODO oraz § 25 (1) TTDSG, w zakresie w jakim wyrażono zgodę na przechowywanie plików cookies lub dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika (np. odcisk palca urządzenia) w rozumieniu TTDSG. Zgoda może zostać odwołana w dowolnym momencie. Więcej informacji na temat Google reCAPTCHA można znaleźć w przepisach dotyczących ochrony danych Google i warunkach korzystania z Google pod następującymi linkami: przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie Art. 6 (1) (a) RODO oraz § 25 (1) TTDSG, w zakresie w jakim wyrażono zgodę na przechowywanie plików cookies lub dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika (np. odcisk palca urządzenia) w rozumieniu TTDSG. Zgoda może zostać odwołana w dowolnym momencie. Więcej informacji na temat Google reCAPTCHA można znaleźć w przepisach dotyczących ochrony danych Google i warunkach korzystania z Google pod następującymi linkami:https://policies.google.com/privacy?hl=de i https://policies.google.com/terms?hl=de .